เครื่องอบแห้งฮีทปั๊ม ระบบเปิด

 

ตารางเปรียบเทียบแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เครื่องอบแห้งฮีทปั๊ม แบบระบบปิด

 

ตารางเปรียบเทียบแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เครื่องอบแห้งฮีทปั๊ม ระบบคู่

 

ตารางเปรียบเทียบแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น